Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies dotyczy serwisu www.b2b.foodwell.pl (dalej jako „Serwis”), będącego własnością FoodWell sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Fabrycznej 5,
00-446 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890, posiadającą numer NIP: 5211501724, numer REGON: 012272090 (dalej jako „Spółka” lub „Administrator”).

 

 1. Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu i stron powiązanych jest Spółka.
 2. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@foodwell.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
 3. Inspektorem ochrony danych jest Maciej Kaczmarski. Użytkownik może skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Administratora pod adresem e-mail: iod@foodwell.pl.
 4. Administrator za pośrednictwem Serwisu pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób:
  1. poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta klienta w Serwisie,
  2. poprzez zawarcie umowy i realizację zamówienia;
  3. poprzez rozpatrywanie i realizację reklamacji;
  4. poprzez dobrowolny kontakt telefoniczny lub e-mailowy użytkowników w oparciu o dane wskazane na stronie b2b.foodwell.pl;
  5. poprzez uzupełnienie przez Ciebie formularza kontaktowego, w tym (opcjonalne) wyrażenie zgód na kontakt danym kanałem w celu przedstawienia oferty;
  6. poprzez zapis do newslettera;
  7. poprzez realizację konkursów konsumenckich;
  8. poprzez zapisywanie na urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka”).
 5. Zakres danych osobowych użytkownika zbieranych przez Spółkę obejmuje tylko dane, które użytkownik pozostawia na stronie b2b.foodwell.pl lub przekazuje z własnej inicjatywy do Spółki poprzez wiadomości e-mail: cok@ebakalland.pl.
 6. Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej jako „RODO”).
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika Serwisu jest:
  1. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy, której użytkownik jest stroną;
  2. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci:
   1. prowadzenia platformy marketingowej oraz informacyjnej b2b.foodwell.pl, , w tym zbierania danych za pomocą plików cookie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
   2. wysyłki newslettera (materiałów marketingowych) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – takie przetwarzanie odbywa się wówczas jednocześnie w oparciu o zgodę na kanał komunikacji wyrażoną na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
   3. przekazywania użytkownikowi treści marketingowych na wskazany przez niego adres e-mail i/lub nr telefonu – wówczas do przetwarzania danych w celu kontaktu marketingowe będzie dochodziło również w oparciu o zgodę na kanał komunikacji wyrażoną na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub ustawy Prawo telekomunikacyjne,
   4. realizacji umowy zawieranej z Administratorem, w tym komunikowanie się w przedmiocie wykonania umowy w zakresie osób wykonujących umowę na rzecz jej strony (pracownicy, współpracownicy, reprezentanci),
   5. rozpatrywania i realizacji reklamacji,
   6. bieżącej komunikacji podjętej z inicjatywy osoby, której dane dotyczą,
   7. zbierania danych statystycznych związanych z korzystaniem z Serwisu,
  3. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci m.in. realizacji reklamacji oraz przetwarzania danych zawartych w dokumentach finansowych,
  4. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie jest realizowane na podstawie zgody na wykorzystywanie plików cookies, za pomocą których zbieramy dane osobowe, a które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu – zgodę wyrażasz wówczas poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki
 8. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej.
 9. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji powyższych celów, a w szczególności:
  1. okres niezbędny do wykonania umowy,
  2. okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  3. okres wynikający z przepisów prawa - niezbędny do przechowywania dokumentacji księgowej oraz realizacji reklamacji,
  4. momentu wycofania zgody przez użytkownika, w sytuacjach kiedy zgoda jest podstawą prawną przetwarzania, lub do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych – kiedy dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
 10. Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Spółka zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Spółka sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
 11. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, a także przewoźnikom i firmom kurierskim i Poczcie Polskiej. Dane osobowe tych użytkowników mogą być także przekazywane –w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres –podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące działań podejmowanych na rzecz użytkowników przez Administratora w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych użytkowników, firmom świadczącym usługi lub dostarczającym rozwiązania informatyczne, w tym hostingu, przechowywania baz danych i w zakresie statystyk i reklam, agencjom marketingowym oraz biurom rachunkowym.
 12. Dane użytkowników nie są przekazywane do Państw trzecich.
 13. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 14. Dodatkowo użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą prawna przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 15. Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza RODO.
 16. W oparciu o dane osobowe użytkownika Administrator nie będzie podejmował wobec użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lub lokalizacji.

 

 1. Informacja o plikach cookies

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i są wykorzystywane do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pozwalają witrynie zapamiętać takie informacje, jak preferowany język czy inne ustawienia. Dzięki temu następna wizyta w tej witrynie będzie przyjemniejsza i bardziej efektywna.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Spółka.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celach najwydajniejszego i najbardziej wygodnego funkcjonowanie Serwisu, zapamiętywanie ustawień filtra Safe Search czy tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):
  1. cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. „stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.